statut

STATUT FUNDACJI MUZEUM WARSZAWY
(dalej “Statut”)


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


1.1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA MUZEUM WARSZAWY (dalej “Fundacja”) została ustanowiona w dniu 3 listopada 2021 roku, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Marcinem Łaskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 26 B, 00-131 Warszawa, Repertorium A nr 16988/2021 przez następujących fundatorów:


a) Annę Chodzeń
b) Bogusława Galewskiego,
c) Dorotę Roesler ,
d) Ewę Wilińską (zwanymi dalej łącznie “Fundatorami” lub samodzielnie jako “Fundatorem”).


1.2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2020.2167 t.j.) oraz Statutu. Fundacja może działać również w oparciu o wybrane przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j., z późn. zm.).
1.3. Fundacja posiada osobowość prawną.
1.4. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
1.5. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
1.6. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
1.7. Głównym miejscem działalności Fundacji jest m. st. Warszawa, jednakże w celu prawidłowego wykonywania swoich celów, Fundacja może również działać na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
1.8. Fundacja może dla wykonywania swoich statutowych celów tworzyć wyodrębnione jednostki organizacyjne, takie jak stałe i czasowe oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa w kraju i zagranicą oraz inne terenowe jednostki organizacyjne, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.
1.9. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który zostanie wybrany przez Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji uprawniony jest również do zarejestrowania znaku graficznego lub nazwy Fundacji jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w zagranicznych urzędach lub instytucjach prowadzonych przez organizacje międzynarodowe.
1.10. Fundacja może używać pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
1.11. Fundacja może posiadać własna odznakę oraz wydawać legitymacje.
1.12. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.
1.13. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
1.14. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.


2. CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI.


2.1. Podstawowymi celami Fundacji są:


a) wszechstronne wsparcie, promocja i popularyzacja działalności prowadzonej przez Muzeum Warszawy z siedzibą przy Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadające numer REGON 016387044 i numer NIP 5251290392 (dalej “Muzeum Warszawy”).
b) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na organizowanie, finansowanie i współfinansowanie, wspieranie i wspomaganie projektów i działalności Muzeum Warszawy,
c) wsparcie, promocja, popularyzacja jak również organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, wystawienniczej, naukowej oraz wydawniczej wspomagającej działalność Muzeum Warszawy w tym również poświęconej sztuce, kulturze i historii Warszawy.


2.2. Fundacja może realizować swoje cele, o których mowa powyżej w punkcie 2.1. Statutu w szczególności poprzez:


a) gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych pozwalających na organizowanie, finansowanie, wspieranie i wspomaganie działań i projektów realizowanych przez Muzeum Warszawy, w szczególności w zakresie działalności edukacyjnej prowadzonej przez Muzeum Warszawy oraz w obszarze stałego wzbogacania, rozwijania i powiększania kolekcji Muzeum Warszawy;
b) inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z Muzeum i innymi organizacjami;
c) finansowanie i współfinansowanie zakupów obiektów muzealnych i dzieł sztuki przeznaczonych do kolekcji i zbiorów Muzeum Warszawy, w tym również poprzez przekazywanie środków finansowych i dotacji na zakupy do kolekcji realizowane przez Muzeum Warszawy, a także poprzez pozyskiwanie obiektów do kolekcji Muzeum Warszawy od donatorów i darczyńców;
d) wspieranie, finansowanie i współfinansowanie działań i projektów edukacyjnych organizowanych i prowadzonych przez Muzeum Warszawy;
e) tworzenie, wspieranie oraz finansowanie programów i projektów stwarzających warunki dla promocji, prezentacji i rozwoju działalności Muzeum Warszawy;
f) wspieranie gromadzenia informacji, tworzenia katalogów, baz danych, opracowań i prezentacji przedstawiających zbiory i kolekcje Muzeum Warszawy;
g) inicjowanie, opracowywanie i finansowanie programów badawczych, analiz, programów i projektów służących rozwojowi działalności i kolekcji Muzeum Warszawy;
h) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie badań z dziedziny kultury, sztuki i historii Warszawy prowadzonych we współpracy z Muzeum Warszawy i/lub na rzecz Muzeum Warszawy;
i) inicjowanie, organizację, wspieranie i prowadzenie badań i programów badawczych, seminariów, konferencji, warsztatów, wystaw, eventów, targów i ekspozycji prowadzonych samodzielnie lub we współpracy z Muzeum Warszawy, związanych z kolekcją i zbiorami Muzeum Warszawy jak również ze sztuką, kulturą i historią Warszawy w tym również promujących działalność Muzeum Warszawy i Fundacji;
j) tworzenie, organizowanie i finansowanie spektakli, festiwali, koncertów, biennale, spotkań, wystaw, wykładów, happeningów i innych imprez dla publiczności samodzielnie lub we współpracy z Muzeum Warszawy których celem będzie wspieranie programów i projektów prowadzonych przez Muzeum,
k) prowadzenie i wspieranie działalności wystawienniczej, wspomagającej i popularyzującej funkcjonowanie oraz kolekcje i zbiory Muzeum Warszawy;
l) działalność wydawnicza oraz wsparcie organizacyjne i finansowe analiz, opracowań, publikacji i materiałów prezentujących działalność, projekty i zbiory kolekcji Muzeum Warszawy;
m) współdziałanie ze środowiskami twórczymi w kraju i za granica, organizacjami stowarzyszeniami społecznymi o podobnych celach działania, muzeami, instytucjami kultury oraz mediami;
n) integrację i zaangażowanie różnych grup społecznych, w tym w szczególności osób w wieku emerytalnym, członków mniejszości, cudzoziemców, dzieci i młodzieży, grup zawodowych, przedstawicieli wolnych zawodów w działania na rzecz Muzeum Warszawy oraz projekty i programy realizowane przez Muzeum Warszawy;
o) stwarzanie warunków dla rozwoju mecenatu oraz promocja działalności donacyjnej na rzecz Muzeum Warszawy w środowiskach przedsiębiorców oraz wśród przedstawicieli wolnych zawodów;
p) fundowanie nagród i wyróżnień w zakresie kultury, twórczości i badań realizowanych we współpracy z muzeum Warszawy;
q) organizację i finansowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin realizowanych we współpracy lub na rzecz Muzeum Warszawy
r) zorganizowanie i prowadzenie programu/klubu członkowskiego dla osób i donatorów wspierających Fundację i Muzeum Warszawy;
s) współpracę międzynarodową związaną z realizacją celów Fundacji i wsparciem działalności Muzeum Warszawy;
t) współpracę z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami wyższymi, organizacjami państwowymi i społecznymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i zagranicą oraz podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;


2.3. Ponadto, Fundacja realizuje następujące zadania ze sfery następujących zadań publicznych:


a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
d) działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
e) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.


2.4. Fundacja pozyskuje środki na realizację celów statutowych.

2.5. Fundacja kupuje dzieła sztuki oraz inne rzeczy ruchome i przekazuje je do kolekcji Muzeum Warszawy.
2.6. Fundacja organizuje wraz z Muzeum Warszawy wspólne przedsięwzięcia, w tym spotkania, wystawy i inne eventy promujące Muzeum Warszawy i Fundację.
2.7. Fundacja może organizować i przeprowadzać aukcje dzieł sztuki.
2.8. Fundacja prowadzi programy edukacyjne.


3. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.


3.1. Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego, który został wniesiony przez Fundatorów w łącznej wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), przy czym poszczególni Fundatorzy wnoszą następujące kwoty do funduszu założycielskiego:


a) Anna Chodzeń wnosi kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych);
b) Bogusław Galewski wnosi kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych);
c) Dorota Roesler wnosi kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych);
d) Ewa Wilińska wnosi kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych).


3.2. Ponadto, majątek Fundacji może składać się z ruchomości, nieruchomości, praw majątkowych i niemajątkowych, udziałów, papierów wartościowych, środków pieniężnych i innych dóbr rzeczowych otrzymywanych i nabytych w czasie działania Fundacji.
3.3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji lub zapewnienie ciągłości działania Fundacji.
3.4. Realizacja celów statutowych Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację.


4. DOCHODY FUNDACJI.


4.1. Dochody Fundacji stanowią w szczególności, lecz nie wyłącznie następujące źródła:


a) dochody z działalności statutowej Fundacji;
b) wpłaty Fundatorów;
c) dotacje, darowizny, spadki, zapisy krajowe i zagraniczne;
d) subsydia, subwencje krajowe i zagraniczne;
e) składki członkowskie pobierane od uczestników programu/klubu członkowskiego;
f) dotacje, subwencje i granty uzyskiwane od jednostek administracji publicznej, samorządu terytorialnego; organizacji i instytucji zagranicznych i międzynarodowych lub z innych źródeł;
g) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
h) dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych
i) dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji;
j) dochody z kapitału wieczystego;
k) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.


4.2. Fundacja tworzy kapitał własny i kapitał wieczysty.
4.3. Z zastrzeżeniem punktu 4.4. Statutu, wszelkie dochody uzyskiwane przez Fundację przekazywane są w 50% na kapitał własny i w 50% na kapitał wieczysty, chyba że co innego wynika z tytułu dochodu, w szczególności z woli darczyńcy wyrażonej w akcie przekazania darowizny, dotacji czy też wszelkie innej formy wsparcia finansowego Fundacji.
4.4. Darowizny, dotacje, subwencje i subsydia przekazywane Fundacji przez polskie lub zagraniczne instytucje państwowe, a także organizacje krajowe i międzynarodowe przeznaczone są w całości na kapitał wieczysty, chyba że co innego wynika z woli darczyńcy lub podmiotu udzielającego dotacji, subwencji lub subsydium.
4.5. Darczyńca uprawniony jest do wyrażenia woli w przedmiocie przeznaczenia darowizny w innych proporcjach niż określone w punktach 4.3. i 4.4. Statutu, w szczególności poprzez podjęcie decyzji o przeznaczeniu darowizny w całości na kapitał wieczysty lub w całości na kapitał własny lub też w innej wskazanej przez darczyńcę proporcji.
4.6. Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.
4.7. Wniesienie na rzecz Fundacji wartości majątkowych przez osobę fizyczną lub osobę prawną może być uhonorowane odnotowaniem tego faktu w księdze darczyńców Fundacji a także na podstawie porozumienia z Muzeum Warszawy innym trwałym upamiętnieniem tego faktu również przez Muzeum Warszawy.


5. KAPITAŁ WŁASNY.


Środki zgromadzone w kapitale własnym przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie i działalność Fundacji, w szczególności na realizację Celów Fundacji.


6. KAPITAŁ WIECZYSTY.


6.1. Środki zgromadzone w Kapitale Wieczystym przeznaczone są wyłącznie na cele inwestycyjne rozumiane jako działanie prowadzone w celu uzyskiwania dochodów, z zachowaniem przepisów określających warunki zwolnienia od podatku dochodowego, nabywania papierów wartościowych i innych instrumentów przez organizacje pożytku publicznego, w szczególności przez nabywanie:


a) obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych oraz obligacji komunalnych lub
b) papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych nabywanych w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundacji i zdeponowanych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot (firmę inwestycyjną) lub
c) jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych.


6.2. Środki stanowiące Kapitał Wieczysty będą inwestowane zgodnie z zasadą „bezpieczeństwo jest ważniejsze niż rentowność”, co zostanie osiągnięte dzięki odpowiedniemu zróżnicowaniu i dywersyfikacji inwestycji.
6.3. Środki stanowiące Kapitał Wieczysty nie mogą być przeznaczone bezpośrednio na realizację celów Fundacji a w szczególności na bieżące funkcjonowanie i działalność Fundacji.
6.4. Dochody stanowiące zyski z Kapitału Wieczystego, Fundacja będzie przeznaczać na realizację celów wskazanych w punkcie 2. Statutu oraz na koszty bieżącej działalności, w tym koszty administracyjne. Uchwałą Rady Fundacji część zysku z Kapitału Wieczystego może zostać przeznaczona na waloryzację Kapitału Wieczystego.
6.5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą darczyńcy.
6.6. Zmiana przeznaczenia Kapitału Wieczystego wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji po zasięgnięciu opinii Komitetu Honorowego Fundatorów. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się również za spełniony jeśli w ciągu 15 dni od przedstawienia przez Radę Fundacji stosownego wniosku o zaopiniowanie proponowanych zmian w sposobie przeznaczenia Kapitału Wieczystego nie zostanie przekazana pisemna opinia Komitetu.


7. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FUNDACJI.


7.1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.
7.2. Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, niezależnie od elementów wymaganych przez właściwe przepisy prawa, powinny przedstawiać:


a) zmiany sytuacji majątkowej i dochodowej, a także płynność i rentowność Fundacji;
b) transakcje przynoszące straty oraz przyczyny strat, jeżeli te transakcje i przyczyny miały znaczenie dla sytuacji majątkowej i dochodowej Fundacji;
c) przyczyny straty netto wykazanej w rachunku zysków i strat.


8. ORGANY FUNDACJI – RADA FUNDACJI.


8.1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 członków. Pierwszymi członkami Rady Fundacji będą:


a) Anna Chodzeń;
b) Bogusław Galewski;
c) Dorota Roesler.


8.2. Członkiem Rady Fundacji może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8.3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na 5-letnią kadencję, przy czym w skład pierwszej Rady Fundacji wejdą członkowie powołani na 3 lata, 5 lat i 7 lat. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne 5 letnie kadencje.
8.4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji większością głosów 2/3 członków Rady Fundacji.
8.5. Kadencja członka Rady Fundacji ustaje również w wyniku rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci.
8.6. W przypadku, gdy liczba członków Rady Fundacji będzie niższa niż minimalna liczba członków Rady Fundacji, wskazana w punkcie 8.1. Statutu, Rada Fundacji może działać w sposób niezakłócony. Jednakże, w takim przypadku, powołanie nowego członka Rady Fundacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w niniejszym punkcie 8.6. zdanie pierwsze Statutu.
8.7. Kompetencje Rady Fundacji:


a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
b) Powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Finansowego;
c) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie zasad ich zatrudniania;
d) Uchwalanie regulaminów organizacyjnych w tym regulaminów Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
e) powoływanie ciał doradczych Fundacji;
f) powoływanie placówek i przedstawicielstw działających poza siedzibą Fundacji;
g) przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji oraz dla Muzeum Warszawy;
h) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
i) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i określanie strategii programowej Fundacji;
j) Wyznaczanie obszarów działania Fundacji;
k) Nadzór nad działalnością Fundacji w tym poprzez przeprowadzanie wewnętrznej kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu w tym realizacji rocznych i długoterminowych planów Fundacji;
l) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium;
m) Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;
n) Zatwierdzanie rocznych i długoterminowych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych;
o) Określanie zasad współpracy z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
p) Zatwierdzanie zasad i strategii inwestowania Kapitału Wieczystego;
q) Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, przy pomocy zewnętrznego audytu.
r) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Fundację czynności prawnej o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 20.000 zł lub w przypadku czynności prawnej przewidującej świadczenia powtarzające się o wartości przekraczającej w roku kalendarzowym kwotę 20.000 zł.


8.8. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji, jak również dokonywania w każdym czasie, także poprzez wyznaczoną osobę, rewizji majątku i rachunkowości Fundacji.
8.9. Rada Fundacji wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności kontrolnych i nadzorczych.
8.10. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się w sposób tradycyjny na terenie m. st. Warszawy, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w sposób mieszany.
8.11. Rada Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji. Funkcja Przewodniczącego Rady Fundacji sprawowana jest przez okres 3 lat od dnia powołania do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął okres 3-letni. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, zwołuje jej posiedzenia, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji, a ponadto ma decydujący głos w przypadku, gdy głosy za i przeciw rozkładają się po równo.
8.12. Z wyjątkiem pierwszego posiedzenia Rady Fundacji, posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji, a w przypadku, gdy żaden z członków Rady Fundacji nie sprawuje funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji, posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez członka Rady Fundacji najstarszego wiekiem.
8.13. Posiedzenie jest ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali poinformowani o terminie i miejscu posiedzenia oraz o planowanym porządku posiedzenia, na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem posiedzenia na indywidualne adresy poczty elektronicznej wskazane Fundacji przez członków Rady Fundacji.
8.14. Posiedzenia Rady są protokołowane.
8.15. Dowody przesłania zaproszeń na posiedzenia Rady Fundacji oraz protokoły z odbytych posiedzeń powinny być przekazywane do archiwizacji Zarządowi Fundacji.
8.16. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, chyba że inny rodzaj większości został przewidziany w niniejszym Statucie. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady Fundacji. W przypadku gdy pomimo zwołania posiedzenia Rady i należytego powiadomienia wszystkich członków Rady Fundacji o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa członków Rady, Przewodniczący Rady Fundacji, zgodnie z zasadami zwoływania posiedzeń Rady Fundacji zwołuje kolejne posiedzenie, które odbędzie się w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od pierwotnego terminu posiedzenia. Podjęcie uchwał Rady Fundacji na kolejnym posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w niniejszym punkcie nie wymaga obecności przynajmniej połowy członków Rady Fundacji.
8.17. Rada Fundacji może podejmować uchwały również za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że (i) wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali poinformowani o treści uchwały na indywidualne adresy poczty elektronicznej wskazane Fundacji przez członków Rady Fundacji, (ii) termin na oddanie głosu był nie krótszy niż 7 dni, (iii) wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrazili zgodę na głosowanie w tym trybie. Przyjmuje się, że wzięcie udział w głosowaniu stanowi zgodę, o której mowa powyżej.
8.18. Uchwały Rady Fundacji w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.
8.19. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji oraz wykonywać prawo głosu także poprzez pełnomocników, którymi mogą być również inni Członkowie Rady Fundacji.
8.20. W posiedzeniach Rady Fundacji może brać udział jeden przedstawiciel Muzeum Warszawy. Przedstawiciel Muzeum Warszawy będzie delegowany przez Dyrektora Muzeum Warszawy i będzie każdorazowo zawiadamiany o posiedzeniach Rady Fundacji na adres poczty elektronicznej wskazany Fundacji przez Dyrektora Muzeum Warszawy. Przedstawiciel Muzeum Warszawy nie będzie miał prawa głosu oraz nie będzie wliczany do kworum podczas głosowań.
8.21. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji z wyjątkiem zwrotu wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży.


9. ORGANY FUNDACJI – ZARZĄD FUNDACJI.


9.1. Zarząd składa się od 2 do 6 Członków, w tym Prezesa Zarządu. Członków Zarządu i Prezesa powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Członkiem Rady Fundacji może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9.2. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji.
9.3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 2 lat.
9.4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Rady Fundacji.
9.5. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
9.6. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Fundacji niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszym Statutem dla Rady Fundacji należą do kompetencji Zarządu. W szczególności, Zarząd wykonuje następujące czynności:


a) kierowanie działalnością Fundacji, w tym kształtowania struktury organizacyjnej i kadrowej oraz zatrudnianie pracowników;
b) zarządzanie majątkiem Fundacji;
c) realizacja celów Fundacji;
d) opracowywanie projektów i programów działania Fundacji;
e) przygotowywanie i uchwalanie rocznych planów finansowych;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.


9.7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.
9.8. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
9.9. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
9.10. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
9.11. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
9.12. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9.13. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrazili zgodę na głosowanie w tym trybie. Przyjmuje się, że wzięcie udział w głosowaniu stanowi zgodę, o której mowa powyżej.
9.14. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.
9.15. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
9.16. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.
9.17. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację i zasady funkcjonowania Zarządu.
9.18. W umowie między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
9.19. Zarząd co roku do 30 września zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji “Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji” oraz przesyłać sprawozdanie roczne do odpowiedniego Ministra.


10. KOMITET HONOROWY FUNDACJI.


10.1. W Fundacji funkcjonuje Komitet Honorowy Fundacji, w skład którego wchodzą osoby o powszechnym i uznanym autorytecie społecznym i publicznym zaproszone do składu Komitetu Honorowego Fundacji przez Radę Fundacji.
10.2. Komitet Honorowy Fundacji uprawniony jest do złożenia wiążącego wniosku do Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji, które powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego wniosku.
10.3. Komitet Honorowy Fundacji uprawniony jest do dodania punktów do porządku obrad każdego posiedzenia Rady Fundacji.
10.4. Komitet Honorowy Fundacji uprawniony jest do uczestniczenia w posiedzeniach Fundacji z prawem do wyrażania opinii.
10.5. Członkowie Komitetu Honorowego Fundacji nie uczestniczą w głosowaniach Rady Fundacji. Obecność członków Komitetu Honorowego Fundacji nie jest wliczana do kworum.
10.6. Komitet Honorowy Fundacji informowany jest przez Przewodniczącego Rady Fundacji o planowanych posiedzeniach Rady Fundacji i porządku obrad posiedzenia z wyprzedzeniem obowiązującym wobec członków Rady Fundacji oraz o uchwałach podjętych za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


11. KOMITET FINANSOWY.


11.1. Komitet Finansowy jest tworzony w Fundacji po zgromadzeniu środków na Kapitale Wieczystym w wysokości przekraczającej 500.000,00 zł.
11.2. Członków Komitetu Finansowego powołuje Rada Fundacji. Komitet Finansowy składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu finansów lub rachunkowości, powoływanych przez Radę Fundacji na 2-letnią kadencję. Komitet Finansowy może uchwalić swój regulamin pracy, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
11.3. Komitet Finansowy opracowuje założenia i strategie inwestowania Kapitału Wieczystego, które przedkłada Radzie Fundacji do zatwierdzenia. Komitet Finansowy kontroluje i doradza Zarządowi w sprawach operacyjnych dotyczących inwestowania i zarządzania majątkiem Fundacji, uwzględniając zasady i strategie zatwierdzone przez Radę Fundacji. Przewodniczący Komitetu Finansowego informuje corocznie Radę Fundacji o istotnych decyzjach inwestycyjnych.
11.4. Członkowie Komitetu Finansowego pełnią swe funkcje honorowo. Członkom Komitetu Finansowego przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.


12. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJI.


12.1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.
12.2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12.3. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
12.4. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
12.5. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
12.6. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


13. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJI FUNDACJI.


13.1. Fundacja ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia uchwały przez Radę Fundacji o rozwiązaniu Fundacji większością głosów 2/3 członków Rady Fundacji obecnych na głosowaniu.
13.2. Fundacja ulega rozwiązaniu również w przypadku nieposiadania środków na dalsze funkcjonowanie, chyba że Rada Fundacji, podejmie uchwałę o kontynuowaniu działań Fundacji z jednoczesnym wskazaniem źródeł finansowania dalszego funkcjonowania Fundacji. Uchwała ta zapada bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji.
13.3. Uchwała o rozwiązaniu Fundacji powinna określać szczegółowy plan i zasady likwidacji Fundacji.
13.4. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator ustanowiony przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów członków Rady Fundacji.
13.5. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się w postaci dotacji na rzecz Muzeum Warszawy.


14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


14.1. Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
14.2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością głosów 2/3 członków Rady Fundacji obecnych na głosowaniu po zasięgnięciu opinii Komitetu Honorowego Fundatorów i Zarządu. Wymóg zasięgnięcia opinii uważa się również za spełniony jeśli w ciągu 15 dni od przedstawienia przez Radę Fundacji stosownego wniosku o zaopiniowanie proponowanych zmian nie zostanie przekazana pisemna opinia Komitetu lub Zarządu.
14.3. Uchwała o zmianie Statutu Fundacji może obejmować wszystkie postanowienia Statutu, w tym może również dotyczyć zmiany lub uzupełnienia statutowych celów Fundacji.
14.4. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.