Polityka Prywatności

Polityka prywatności


W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Fundacja Muzeum Warszawy wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się wyłącznie w ściśle określonych celach oraz w zakresie, który jest niezbędny do realizacji tych celów.


W niniejszej polityce prywatności opisujemy zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe zgromadzone w związku z wpłatą przez Państwa darowizny, Państwa uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Muzeum Warszawy lub wysyłką informacji handlowych.


Ponadto, w niniejszym dokumencie wskazujemy prawa, jakie Państwu przysługują, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 

1. Administrator danych


Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach ich przetwarzania, jest Fundacja Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000952392, NIP: 5252895683, REGON: 521248337 (dalej “Fundacja”).

 

2. Kontakt z Fundacją


W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możesz się z nami skontaktować:


1) drogą elektroniczną na adres: oskar.roesler@fundacjamuzeumwarszawy.pl; lub
2) pisemnie na adres: Fundacja Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa.

 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

 

Dane, jakie gromadzimy w związku z tym, że wpłacili Państwo darowiznę lub korzystają Państwo ze strony internetowej Fundacji, będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 

1) umożliwienie Państwu dokonania darowizny,

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli wykonanie łączącej nas umowy, gdyż zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, darowizna jest rodzajem umowy,

2) obsługa otrzymanej darowizny, w tym wykonanie obowiązków sprawozdawczych oraz obowiązków związanych z odpowiednim księgowaniem

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

3) umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności strony internetowej Fundacji

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, gdyż gromadzenie pewnych danych w momencie, gdy łączysz się z adresem naszej strony internetowej, jest konsekwencją jej technicznego działania.

4) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego, gdyż zmuszeni jesteśmy wykonywać obowiązki, jakie wynikają dla nas z obowiązujących przepisów prawa,

5) marketingowych, poprzez np. przygotowanie i przedstawianie Ci informacji o wydarzeniach związanych z Fundacją, nowych usługach, które Fundacja może świadczyć w przyszłości, czy wszystkich innych informacji związanych z działalnością Fundacji

Podstawą prawną korzystania z Twoich danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Do realizacji tego celu będziemy korzystać z Twoich danych do czasu, dopóki nie zgłosisz sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w celach marketingowych lub nie wycofasz zgody.

6) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, co obejmuje w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju Fundacji, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących skuteczności pozyskiwania darczyńców).

Podstawą prawną korzystania z Państwa danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest usprawnienie działań Fundacji.

7) wykrywania i zwalczania nadużyć oraz zapewnienia bezpieczeństwa Fundacji i darczyńców Fundacji

Podstawą prawną wykorzystania Państwa danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zapobieganie wykorzystywania Fundacji do naruszania przepisów prawa, a także zapewnienie bezpieczeństwa Fundacji i jej darczyńców.
8) wykazania zgodności z prawem podejmowanych przez nas działań

 

Podstawą prawną wykorzystania Państwa danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest konieczność wykazania przed właściwymi organami, że ciążące na nas obowiązki wykonaliśmy prawidłowo, a podejmowane przez nas działania są zgodne z obowiązującym prawem.

 

9) ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w tym między nami a podmiotami, które z nami współpracują przy obsłudze Platformy, wynikających z tego, że korzystasz z Platformy lub oferowanych na niej usług.

 

Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu przed sądami i innymi uprawnionymi organami, które mogą powstać w związku z darowiznami udzielonymi Fundacji
10) obsługi osób korzystających ze strony internetowej Fundacji, poprzez m.in. odpowiadanie na kierowane do nas pytania i wnioski oraz zgłaszane reklamacje.
Podstawą prawną korzystania z Państwa danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie prawidłowej obsługi użytkowników strony internetowej.

 

4. Kiedy będziemy potrzebować Twojej zgody? Czy i kiedy możesz ją wycofać?


Jeżeli korzystanie przez nas z Państwa danych nie jest niezbędne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić Cię o udzielenie zgody na określone sposoby korzystania z Twoich danych. Treść zgody będzie wówczas określać, w jakim celu Twoje dane będą przetwarzane.

Udzielenie zgody jest dobrowolne. Jej brak nie będzie negatywnie wpływać na warunki korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Z powodu nieudzielenia zgody nie poniesiesz też żadnych innych negatywnych konsekwencji.

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres oskar.roesler@fundacjamuzeumwarszawy.pl. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem korzystania z Państwa danych przez wycofaniem zgody.

 

5. Które dane osobowe należy nam podać?

 

Jeżeli będą Państwo chcieli dokonać darowizny za pośrednictwem narzędzia udostępnionego na stronie internetowej, zostaną Państwo przekierowani do podmiotu trzeciego będącego dostawcą narzędzia do dokonywania darowizn. W takim przypadku będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania (o ile taka informacja znajdzie się w danych dotyczących Państwa przelewu).

 

Jeżeli dokonają Państwo darowizny poprzez wpłatę na na rachunek bankowy Fundacji podany na stronie internetowej, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania (o ile taka informacja znajdzie się w danych dotyczących Państwa przelewu).

 

Jeżeli będą Państwo chcieli skontaktować się z Fundacją poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej, będziemy Państwa prosić o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

 

W trakcie korzystania przez Ciebie z Platformy gromadzimy również informacje o ścieżkach odwiedzin strony internetowej, na której znajduje się nasza Platforma (łącznie z datą i godziną wejścia na tę stronę), czasie reakcji podstron na zapytania, błędach pobierania danych, długości wizyty na Platformie i jej poszczególnych podstronach.

 

6. Komu przekazujemy Państwa dane?


Państwa dane mogą być przekazywane:


1) podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu, wspierającym nas w wykonywaniu naszych czynności jako właściciela strony internetowej:
a) zapewniającym obsługę techniczną strony internetowej i administrującym stroną internetową,
b) dostarczającym nam narzędzia i rozwiązania informatyczne, w tym świadczącym nam usługi hostingowe lub usługi składowania danych,
c) przygotowującym kampanie marketingowe i wysyłającym komunikaty marketingowe do osób, które wyraziły zgodę marketingową,
d) zajmującym się obsługą użytkowników, w tym odpowiadaniem na kierowane do nas pytania i wnioski,
e) świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
f) agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie,

 

2) ze względu na statut Fundacji, jej cele oraz bliską współpracę z Muzeum Warszawy, dane osobowe mogą być przekazane również Muzeum Warszawy.

Wskazane kategorie podmiotów przetwarzają dane wyłącznie w ściśle określonym, jednym z wyżej wymienionych celów, na podstawie zawartej z nami umowy.
3) innym administratorom danych, którzy przetwarzają je we własnym imieniu:


a) podmiotom obsługującym płatności,
b) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.


Podmioty te będą przetwarzały dane tylko wówczas, gdy będzie to konieczne. W takim przypadku samodzielnie określą one cele przetwarzania danych i zobowiązane będą do ich ochrony.

 

7. Czy Państwa dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?


Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na terytorium EOG i nie przekazujemy ich poza ten obszar.

 

8. Czas przetwarzania danych.


Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej oraz przez okres 6 lat po zakończeniu realizacji danego celu.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez okres 6 lat po zakończeniu realizacji danego celu wynika z powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów Kodeksu Cywilnego o okresie przedawnienia roszczeń.

 

9. Jakie prawa Państwu przysługują?


Masz prawo do:


1) dostępu do Państwa danych osobowych, tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, uzyskania informacji na temat tego, w jaki sposób z nich korzystamy oraz otrzymania kopii tych danych,
2) przeniesienia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, do innego, wskazanego przez Państwa podmiotu lub bezpośrednio do Państwa,
3) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one niekompletne lub nieprawidłowe,
4) usunięcia wszystkich lub niektórych spośród Państwa danych osobowych, jeśli są one przez nas przetwarzane bezprawnie,
5) ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez wstrzymanie czynności, jakie wykonujemy z wykorzystaniem Państwa danych, lub zapobieżenie ich usunięciu przez nas.


Skorzystanie z wymienionych praw jest uzależnione m.in. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. Oznacza to, że nie zawsze rozpatrzymy Państwa prośbę pozytywnie i spełnimy Państwa żądanie. Zawsze jednak poinformujemy Państwa o podjętych działaniach lub o powodach odmowy ich podjęcia.
W każdej chwili mogą Państwo też zgłosić sprzeciw wobec używania przez Fundację Państwa danych w celu marketingowym. Po przyjęciu takiego wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

Dodatkowo, w szczególnych i uzasadnionych sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych w celach objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:


1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą, jej praw i wolności, lub
2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

10. Jak skorzystać z tych praw?


Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o skontaktowanie się Fundacją w sposób opisany powyżej.

 

11. Skarga na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację


Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady ochrony danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 

12. Linki do stron podmiotów trzecich


Gdy korzystają Państwo z usług dostępnych na stronie internetowej Fundacji konieczne może być użycie narzędzi informatycznych znajdujących się na stronach internetowych, których właścicielem są podmioty trzecie (np. korzystanie z narzędzia dokonywania darowizn).
W takim przypadku przekazywanie danych osobowych takim dostawcom nie jest objęte niniejszą polityką prywatności. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ich przetwarzanie na tych stronach internetowych.


Strony te mają własną politykę prywatności określającą sposób gromadzenia i przetwarzania danych w trakcie ich odwiedzania.


13. Zmiana Polityki prywatności


Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 r. Możemy ją okresowo aktualizować. Po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany, na stronie internetowej umieścimy najnowszą, aktualną wersję polityki prywatności, a informację o dacie aktualizacji podamy na jego końcu.
Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2022 r.